Ödünç Verme Hizmeti

Öğretim elemanı, öğrenci ve personelin kütüphaneden yararlanabilmeleri için Üniversite tarafından kendilerine verilen “Kimlik Kartı”na sahip olmaları gerekir. Bu kart olmadan kitap ve diğer materyal ödünç alınamaz.

Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul ederler.

Üniversite dışından gelen okuyucular kütüphaneye üye olamazlar, kaynakları kullanabilir, ancak ödünç alamazlar.

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin üniversiteden ilişik kesme durumlarında, kütüphane ile ilişiklerinin olmadığına dair belge almaları gereklidir.

Ödünç verme hizmetlerinden yararlanmak isteyen kütüphane kullanıcıları kütüphane kurallarına uymak zorundadır. 

 • Akademik personelimiz 42 günlük süreyle 7 kitap,
 • Öğrencilerimiz ve idari personelimiz 21 günlük süreyle 3 kitap ödünç alabilirler.
 • Bu sürelerin yetersiz olması halinde, sürenin dolmasından önce ilgili kütüphaneye başvurularak ek süre talebinde bulunulması ve bu talebin onaylanması zorunludur.
 • Referans kaynakları, süreli yayınlar, yazma ve nadir eserler ile tezler ödünç verilemez.
 • Diğer üniversitelere mensup öğretim üyeleri, üniversite kimliklerini göstererek kütüphaneden yararlanabilirler, ancak kitap ödünç alma işlemini kendi kütüphaneleri aracılığıyla yaparlar.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları kaynakları iyi kullanmakla ve belirtilen tarihte iade etmekle yükümlüdürler. Kütüphane yönetimi gerekli gördüğü taktirde, ödünç verme süresi dolmadan yayının iadesini isteyebilir.
 • Zamanında iade edilmeyen ve süresi uzatılmayan kütüphane kaynakları için ilgililere, Üniversite Senatosu tarafından belirlenen miktarda para cezası uygulanır. Bu ceza Rektörlük onayıyla her yıl yeniden belirlenir. Üniversite personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından mahsup edilir.
 • Okuyucular başka okuyucularda bulunan kitapları ayırtabilirler, ayırtılan kitaplar duyurudan itibaren 3 (üç) gün kullanıcı için bekletilir. Bu sürenin sonunda kullanıcı tarafından alınmayan kitaplar, başka bir kullanıcı tarafından ayırtılmış ise ödünç alma hakkı bu kullanıcıya geçer, aynı hükümler bu kullanıcı için de geçerli sayılır. Başka bir kullanıcı kitabı ayırmamışsa, kitap bu sürenin sonunda rafa gönderilir.
 • Üzerinde süresi geçmiş kitap bulunan okuyuculara ödünç kitap verilmez.
 • Kullanıcılar tarafından çok kullanılan kitaplar kullanıcıların isteği veya kütüphane yönetiminin kararıyla rezerve kitaplar bölümüne konulur. Bu kitaplar iki saat süreyle kütüphane içinde ödünç verilir. Başka bir kullanıcı tarafından istenmezse süre iki saat daha uzatılabilir. Geciktirilen her saat için belirlenen gecikme cezası uygulanır.
 • Ödünç alınan malzemenin kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda; kullanıcıdan kaybettiği kaynağı, niteliği aynı olmak kaydıyla, kendisinin sağlaması istenir. Fiyatı belli olmayan materyal için sağlama birimince piyasa araştırması yapılarak bir bedel saptanır ve bunun tahsilatı yapılır.

Okuma salonundan yararlanan okuyucular alarm sistemi veya görevliler uyardığı takdirde ellerindeki materyali kütüphane görevlisine göstermekle yükümlüdür. İzinsiz olarak materyal çıkarmaya teşebbüs edenler için gerekli tedbirler alınarak yasal yollara başvurulur. Kütüphane dışına izinsiz kitap veya herhangi bir materyal çıkaran, buna teşebbüs eden yahut kütüphanedeki materyallere zarar veren öğrencilere olayın nitelik ve ağırlığına göre Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Bu konuyla ilgili soruşturma ve cezalandırma, anılan Yönerge hükümleri çerçevesinde yapılır.

Kütüphanece belirlenen kurallara uymayan, kütüphane personelinin görev yapmasını engelleyen, kütüphanede disiplini ve sessizliği bozan, kütüphane dışına izinsiz materyal çıkaran, buna teşebbüs eden veya kütüphanedeki materyale zarar veren kullanıcının kütüphaneden yararlanma hakkı kaldırılabilir.

Ayrıca disiplin yönetmelikleri hükümleri uygulanabilir.

Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez:

 • Müracaat eserleri, (sözlük, ansiklopedi, indeks vb.) içinde bulunulan yılın dergileri,
 • Basılı olmayan lisansüstü ve doktora tezleri,
 • Yazma ve basma nadir eserler,
 • Atlas, harita, slayt ve her türlü görsel-işitsel malzemeler,
 • Birimlerce belirlenen, sayıları tükenmiş veya ayrılmış (rezerve) eserler,
 • Müzik notaları, koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.