Sıkça Sorulan Sorular

“Bir hizmetin, hizmetten yararlanan herkesin beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğidir.” “Memnuniyettir.” “Süreçtir.” “Yatırımdır.” “Kusursuzluk ve mükemmeliyet anlayışına sistemli bir yaklaşımdır.” “Şartlara uygunluktur.” ISO’ya göre kalite; “Bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.”

Kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesinde kullanılan tüm faaliyetler kalite kontrol faaliyetleridir. Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen Girdi Kontrolü-Raporlamalar, Stratejik Planlar, İdari ve akademik faaliyet raporları, İç değerlendirme Raporları kalite kontrol faaliyetlerinin örneklerindendir.

Bir kalite yönetim sisteminde uygulanan idari ve prosedürel faaliyetlerdir. Sunulan hizmetlerdeki hataları ve kusurları önlemenin ve hizmet sunarken sorunlardan kaçınmanın bir yoludur. Kalite yönetimi ve kalite kontrolünde bu kusur önleme, kalite kontrolünde kusur tespiti ve reddinden çok farklıdır. Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen Kurumsal Dış Değerlendirme, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme Programı, Program Akreditasyonu (ABET/MÜDEK, FEDEK vb.), Belgelendirmeler (ISO 9001,ISO 17001,ISO 27001sistem standartları), Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi, Diploma Eki (DS) Etiketi, Kurumsal hedef ve stratejileri izlemeyi sağlayan ulusal ve uluslararası sıralamalar, indeksler önemli kalite güvencesi araçlarındandır.

Kalite Güvencesi Sistemi; yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar. Kalite güvencesi sisteminin temel prensipleri aşağıdaki gibidir:

a) Üniversite bünyesinde kalite güvencesi kültürünün yaygın hale getirilmesi,

b) Üniversite bünyesindeki kalite güvencesi çalışmalarının üniversitenin ilan ettiği Kalite Politikası esaslarına dayanması,

c) Üniversite içinde öğretim elemanlarının akademik konularda, idari personelin ise yönetimsel konulardan kalite süreçlerini sahiplenmesi ve temel görevlerinden birisi olarak görmesi,

d) Tüm faaliyetlerin planlanması, plana uygun olarak uygulanması, uygulama neticelerinin görülmesi için ölçme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve ölçme neticelerine göre geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

e) Üniversite içindeki tüm süreçlerin ilkeler ve görev tanımlarının yazılı hale getirilmesi ve yazıldığı gibi uygulanması. (Kaynak: YÖKAK Bilgi Portalı)  

Bir organizasyonun kalite bakımından idare ve kontrolü için gerekli yönetim sistemidir. Yapılandırılacak ve sürekliliği sağlanacak olan bu sistem ile beklentilerin karşılanarak sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenir.

İç ve dış müşteri beklentilerinin aşılmasını temel amaç olarak alan, çalışanların bilgilendirilip yetkilendirilmesini ve takım çalışmalarıyla tüm süreçlerin sürekli iyileştirilmesini hedefleyen Dr. Edwards Deming tarafından ortaya konmuş bir yönetim felsefesidir. TKY’nin; • T’si, toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin tümünü ve üretilen ürün ve hizmetlerin tümünü kapsar. • K’ si, kaliteyi, yani müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve servisler sunmak demektir. • Y’ si, yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanmasıdır.

Kalitenin üniversite için ne anlama geldiğini, hangi süreç veya mekanizmaları içerdiğini, nasıl örgütlendiğini kısaca özetleyen, kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla oluşturulmuş bir metindir.