Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

 • Ana Sayfa
 • Genel Bilgiler
 • Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Erasmus Birimi, 06.11.2015, 3901

ERASMUS+ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanları Avrupa’nın hem şimdi karşılaştığı hem de gelecek on yılda karşılaşacağı temel sorunların üstesinden gelmeye yardım etmek adına önemli bir katkı sağlayabilir. Bu alanlar Avrupa ülkelerini etkileyen sosyo-ekonomik krizi aşmak, büyüme ve istihdamı desteklemek ve sosyal eşitlik ve içermeyi teşvik etmek adına Avrupa 2020 stratejisinin anahtar faktörleri olarak düzenlenmiştir.

Bu arka plana karşılık, Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır. Söz konusu Program aşağıdaki sorunları ele almayı amaçlayacaktır. Özellikle gençlerin artan işsizlik düzeyleri ile mücadele etmek Avrupa hükümetlerinin en acil görevlerinden biri haline gelmiştir. Çok sayıda genç, okullarını erken terk etmekte ve işsiz kalma konusunda yüksek bir risk taşımaktadır. Aynı risk, kalifiye olmayan çok sayıda yetişkin çalışanı da tehdit etmektedir. Güçlü ve iyi işleyen eğitim, öğretim ve gençlik sistemleri, vatandaşları rekabetçi bir ekonominin ve işgücü piyasasının talep ettiği becerilerle donatarak vatandaşların bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olabilir.

Diğer bir sorun, “gençlerin Avrupa’da demokratik hayata katılımını teşvik etmek” ile ilgili Lizbon Antlaşması hükümlerine uygun olarak, gençler arasında sosyal sermayenin geliştirilmesi, gençlerin topluma aktif olarak katılma yeteneklerinin güçlendirilmesidir. Bu husus gençlerin beceri ve yeteneklerinin yanı sıra aktif vatandaşlıklarını da geliştirmeyi amaçlayan yaygın öğrenme faaliyetleri aracılığıyla da hedeflenebilir.

Avrupa Birliği düzeyinde mutabık kalınan çerçevede katılımcı ülkelerde sistemsel reformların teşvik edilmesi, mevcut araçlar aracılığıyla her seviyede işbirliğine öncülük edecek açık bir liderliği ve yetkili makamlar ile paydaşlar arasında paylaşılan bir vizyonu gerektirmektedir. Diğer taraftan, gençlik kuruluşları ve gençlik çalışanlarının profesyonelliğini ve gençlik çalışmalarının Avrupa boyutunu geliştirmek amacıyla kurum/kuruluşlara ve çalışanlara eğitim ve işbirliği fırsatları sağlanması gerekmektedir.

Erasmus+ Programı Program Ülkelerinin Avrupa’nın beşeri ve sosyal sermayesini etkin bir şekilde kullanmak yönündeki çabalarını desteklemek üzere tasarlanmıştır ve eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında örgün eğitim, yaygın eğitim ve sargın eğitime destek vermek yoluyla hayat boyu öğrenme ilkesini desteklemektedir. Program ayrıca özellikle yükseköğretim ve gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliği ve hareketlilik fırsatlarını da geliştirmektedir.

Erasmus+, Lizbon Antlaşmasının getirdiği yeniliklerinden bir tanesi kapsamında, Program Ülkelerinde halka yönelik spor faaliyetlerini destekleyecek ve spor alanında Avrupa’nın politika işbirliğini teşvik edecektir. Program Avrupa ağlarının oluşturulup geliştirilmesini teşvik edecek ve bu ağlar paydaşlar arası işbirliğinin yanı sıra, spor ve fiziksel faaliyete ilişkin farklı alanlarda bilgi ve teknik uzmanlık (know-how) paylaşımı ve transferi için fırsatlar sağlayacaktır. Bu güçlendirilmiş işbirliği, Avrupa’da fiziksel hareketsizliğin sosyal ve ekonomik maliyetini azaltmaya yardımcı olarak beşeri sermaye potansiyelinin gelişimi üzerinde dikkate değer pozitif etkiler yaratacaktır.

Genel olarak Program, Avrupa 2020 stratejisinin hedefleri ve Hareket Halinde Gençlik ve Gündem gibi bu stratejinin yeni beceriler ve işlere yönelik önemli girişimleri ile tutarlı olan eylemleri, işbirliğini ve araçları destekleyecektir. Program ET2020 Stratejisinin, Avrupa Gençlik Stratejisinin ve AB dış eyleminin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, açık koordinasyon yöntemleri çerçevesinde Avrupa düzeyinde mutabık kalınan politika önceliklerini de destekleyecektir.

Beşeri sermayeye yatırım, büyümeye katkı sağlayarak ve Avrupa ve ötesinde refah ve sosyal içerme sağlayarak bireylere, kurum/kuruluşlara ve bütün olarak topluma fayda getirecektir.

Erasmus+ Program Rehberi Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus+ Yıllık Çalışma Programı uyarınca hazırlanmıştır ve ilerleyen yıllarda kabul edilecek Çalışma Programlarının önceliklerini ve eylem çizgisini yansıtmak için revize edilebilir. Bu Rehberin uygulaması bütçe otoritesi tarafından yıllık bütçenin kabul edilmesi sonrasında, taslak bütçede sunulan ya da on ikide bir kuralında öngörülen ödeneklerin mevcudiyetine de bağlıdır. Ayrıca:

 • İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’in katılımı, AEA (Avrupa Ekonomik Alanı)’nın Ortak Komite Kararına
 • İsviçre Konfederasyonu’nun katılımı bu ülke ile kararlaştırılacak ikili bir anlaşmanın sonuçlandırılmasına
 • Türkiye ve Makedonya’nın katılımı bu ülkelerden her birinin yetkili makamları ile Komisyon arasında imzalanacak bir anlaşmaya tabidir. Hibe kararının verildiği tarih itibariyle bu ülkelerin katılımı için yukarıda belirtilen şartların karşılanmamış olması halinde, bu ülkelerden gelen katılımcı kurum/kuruluşlar ve katılımcılar fonlanmayacak ve konsorsiyumun asgari boyutu açısından dikkate alınmayacaktır.

 

GEÇMİŞ TECRÜBEYE DAYANMAK, GELECEĞE DOĞRU BAKMAK

Erasmus+ Programı Avrupa içinde ve uluslararası boyutta işbirliğini kapsayan, eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 25 yılı aşan Avrupa programlarının kazanımları üzerine inşa edilmiştir. Erasmus+ 2007-2013 döneminde Komisyon tarafından uygulanan aşağıdaki Avrupa programlarının bütünleştirilmesinin sonucudur:

 • Hayatboyu Öğrenme programı
 • Gençlik programı
 • Erasmus Mundus programı
 • Tempus
 • Alfa
 • Edulink
 • Sanayileşmiş ülkeler ile yükseköğretim alanında işbirliği programları.

Bu programlar yükseköğretim (uluslararası boyutu da dâhil), mesleki eğitim ve öğretim, okul eğitimi, yetişkin eğitimi ve gençlik (uluslararası boyutu da dâhil) alanlarındaki eylemleri desteklemiştir.

Erasmus+ eğitim, öğretim ve gençliğin farklı alanlarında sinerjileri ve karşılıklı etkileşimi teşvik etmek, muhtelif eylem ve proje formatları arasındaki yapay sınırları kaldırmak, yeni fikirler geliştirmek, iş dünyasından ve sivil toplumdan yeni aktörler çekmek ve yeni işbirliği şekillerini canlandırmak suretiyle bu programların ötesine geçmeyi amaçlamaktadır.

Erasmus+ Avrupa ve ötesinde beşeri ve sosyal sermaye anlamında gerçek ihtiyaçlara cevap vermek adına daha etkin bir araç haline gelmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla yeni programın yaygın şekilde tanınan güçlü bir marka adı ile bağlantılı olması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle program kapsamında desteklenen tüm eylem ve faaliyetlerin herşeyden önce “Erasmus+” marka adı kullanılarak iletilmesi gerekecektir. Ancak, eski programların katılımcı ve yararlanıcılarının Erasmus+’a giden yolu bulmalarına yardım etmek için, iletişim ve yaygınlaştırma amacıyla, ortak “Erasmus+” marka adına ek olarak, belirli bir sektörü hedefleyen eylemlere yönelik isimler aşağıda belirtilen şekilde kullanılabilir:

 • Okul eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Comenius",
 • Yükseköğretim alanı ile bağlantılı olan ve Program Ülkelerini hedefleyen Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Erasmus",
 • Ortak Yüksek Lisans Derecesi ile ilgili olarak "Erasmus+: Erasmus Mundus",
 • Mesleki eğitim ve öğretim ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Leonardo da Vinci",
 • Yetişkin eğitimi ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Grundtvig",
 • Gençliğin yaygın ve sargın eğitimi ile bağlantılı Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Gençlik",
 • Avrupa Birliği Çalışmaları ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak “Erasmus+: Jean Monnet”,
 • Spor alanı ile bağlantılı olan Program faaliyetleri ile ilgili olarak "Erasmus+: Spor".


Erasmus


+90(434) 2220660

+90(434)2220101

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim