Bitlis Eren Üniversitesi
ok
Bitlis Eren Üniversitesi içerik yönetim sisteminin gelişimine katkıda bulunmakta ister misiniz? Bu ekranı sisitem yöneticisi ile paylaşabilir ve sorunun çözümü için katkıda bulunabilirsiniz.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

www.beu.edu.tr

  • Ana Sayfa
  • Genel Bilgiler
  • BEÜ Mevzuatı

BEÜ Mevzuatı

Adek, 26.05.2013, 6532

 

 

YÜKSEK ÖĞRETİM MEVZUATI

Yükseköğretim Kanunu

YÖNETMELİKLER

 Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dikey Geçiş Yönetmeliği

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Yeni)

Önlisans ve Lisans Geçiş Yönetmeliği

Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetmeliği

124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

 

YÖNERGELER

Etik İlkeleri Ve Etik Kurulu Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma İlkeleri

Bitlis Eren Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Bitlis Eren Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

YÖK Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları

Kütüphane Yönergesi

Diploma Yönergesi

ECTS/AKTS yönergesi

Bağıl Değerlendirme Yönergesi

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Uzaktan Ön Lisans Eğitim ve Öğretim Yönergesi

 

KANUNLAR

2011 Bütçe Kanunu

2489 Kefalet Kanunu

2914 Yök Personel Kanunu

4734 Kamu İhale Kanunu

5510 Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu 

5018 Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

Strateji geliştirme Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Yetkileri (PowerPoint Sunumu)

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

237 Sayılı Taşıt Kanunu

3065 Sayılı KDV Kanunu   

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Damga Vergisi Kanunu

 

YÖNETMELİKLER

Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ekleri

İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Merkezi Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ

 

 ADEK


+90(434)

+90(434)

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı 13000 Merkez/Bitlis     

Tel  : +90 (434) 222 00 00
Fax : +90 (434) 222 01 01

E-Posta: info@beu.edu.tr

ozelkalem@beu.edu.tr

Elektronik Dergiler


Sayfa Başı

Ana Sayfa

Duyurular

İletişim